Akým spôsobom sa zakladá občianske združenie?

Občianske združenie je zoskupenie konkrétnej skupiny osôb, ktoré sa združujú za nejakým účelom stretávania alebo realizovania určitej činnosti. Tieto združenia občanov vystupujú ako právnické osoby, pričom v nich môžu byť združené fyzické i právnické osoby. Ako právnická osoba potom občianske združenie koná na vlastný účet a vo vlastnom mene, zároveň však za toto konanie samo zodpovedá. Najčastejšie sa občianske združenie vytvára ako nezisková organizácia a teda s cieľom, ktorého nie je primárne zisk. Ide skôr o oficiálne zoskupenie ľudí, ktorí sa napríklad stretávajú, kvôli svojim záujmom, koníčkom, športovým aktivitám, krúžkom alebo rozličným ďalším aktivitám. Podobne ako neziskové organizácie, aj občianske združenie následne získava svoje financie z rôznych darov, príspevkov, sponzorovania, dotácií, členských príspevkov alebo napríklad venovaním 2 % z daní. V prípade záujmu, ale môžu aj tieto združenia vykonávať podnikateľskú činnosť a dosahovať zisk. Pri uplatnení podmienky, že všetok zisk sa použije iba na financovanie či podporu fungovania a činnosti daného združenia.

združenie osôb

Pokiaľ premýšľate nad spôsobom ako by ste mohli občianske združenie založiť, najprv je potrebné, aby aspoň jeden z minimálneho počtu zakladateľov, ktorý sú traja ľudia, bol plnoletý. Keď máte toto vyriešené, môžete podať návrh na zaregistrovanie občianskeho združenia, ktorý sa posiela na Ministerstvo vnútra SR. Vzorový návrh sa nachádza na stránke daného ministerstva a uviesť v ňom by ste určite mali informácie ako sú osobné údaje zakladateľov, základné údaje o samotnom združení, a ak združenie vytvárajú osoby mladšie ako 18 rokov, je potrebné v návrhu uviesť jedného plnoletého zakladateľa, ktorý bude vystupovať v mene združenia.

Zakladanie združenia

K tomu návrhu sa pripájajú taktiež aj stanovy, ktoré poskytujú všetky dôležité informácie o činnosti združenia, jeho meno, adresu, zásady hospodárenia, rozdelenie orgánov a organizačných jednotiek. Za registráciu je nutné aj zaplatiť sumu vo výške 66 eur pri bežnom požiadaní, a pri elektronickej žiadosti je to iba 33 eur. Ministerstvo spravodlivosti po doručení všetkých potrebných dokumentov do 15 dní odo dňa ich prijatia odošle späť stanovy združenia, kde označí dátum registrácie (zväčša sa považuje za dátum registrácie dátum odoslania). Po tomto kroku bude združeniu pridelené identifikačné číslo a následne sa považuje za oficiálne zaregistrované.